Odpowiedź:
W przypadku wskazanej samowoli organ nadzoru budowlanego nie powinien przeprowadzać postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49b ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej pr. bud., lecz postępowanie naprawcze, o którym mowa w art. 50-51 pr. bud. Postępowanie naprawcze nie przewiduje opłat legalizacyjnych.

Uzasadnienie:
W zależności od woli inwestora, może on objąć jednym wnioskiem o pozwolenie na budowę wykonanie obiektu budowlanego (objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę) wraz z przyłączami, jak również może wykonać obiekt budowlany bez przyłączy. Gdy budowa przyłączy ma nastąpić w późniejszym terminie, wówczas inwestor ma do wyboru dwa tryby wykonania przyłączy: na podstawie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 20 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1a pr. bud.) lub bez zgłoszenia (art. 29a pr. bud.). Istotnym jednak jest, że wybór ten pozostawiony jest inwestorowi jedynie na etapie poprzedzającym budowę przyłącza, a więc przed realizacją inwestycji.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że art. 49b ust. 1 pr. bud. reguluje kwestię samowolnej budowy obiektu budowlanego (będącego w budowie bądź wybudowanego bez zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu). Z kolei mając na względzie brzmienie art. 3 pkt 1, 3 i 9 pr. bud., przyłącze może być uznane za budowlę (samodzielny obiekt budowlany) lub za urządzenie budowlane (a nie samodzielny obiekt budowlany), czyli urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (tak, jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie – wybudowane przyłącze to urządzenie budowlane, służące powstałemu budynkowi mieszkalnemu).

Zatem w przypadku samowolnej budowy przyłączy – obiektów budowlanych, powinno stosować się art. 49b pr. bud. (bez opłaty legalizacyjnej). Z kolei w przypadku budowy przyłączy – urządzeń budowlanych powinno stosować się regulację z art. 50-51 pr. bud.

Michał Bursztynowicz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 27.07.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów