Pytanie
W dniu 21 listopada 2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego wpisano do KRS spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy (PPUH) w spółkę kapitałową w trybie art. 5841 § 1 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej czyli na dzień 20 listopada 2013 r. muszą zamknąć księgi PPUH i otworzyć księgi spółki na dzień 21 listopada 2013 r. Przedsiębiorca na dzień 20 listopada 2013 r. posiada przeterminowane zobowiązania, zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien dokonać korekty kosztów o niezapłacone faktury. Większość z tych zobowiązań została zapłacona jeszcze w listopadzie 2013 r. po dniu przekształcenia. Na dzień 31 grudnia 2013 r. tylko nieznaczna cześć jest nadal niezapłacona, do dnia dzisiejszego nie zapłacone pozostaje kilka faktur.
Czy w zeznaniu rocznym osoby fizycznej (przedsiębiorcy przekształcanego) mogę skorygować koszty tylko o niezapłacone faktury na dzień 31 grudnia 2013 r.?
Czy powinnam w rozliczeniu uwzględnić tylko te faktury, które zapłaciłam w listopadzie?
Osoba fizyczna w 2014 r. nie prowadzi działalności, więc nie ma możliwości zastosowania art. 24d ust. 4 u.p.d.o.f. czyli zwiększenia kosztów o kwotę dokonanego zmniejszenia.
Czy w spółce z o.o., na dzień 31 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 15b u.p.d.o.p zmniejszam koszty uzyskania przychodów tylko o niezapłacone faktury, które stanowiły koszt uzyskania przychodu spółki z o.o.?
Czy również o te zobowiązania, które nie zostały zapłacone, a stanowiły koszt uzyskania przychodu osoby fizycznej?
Czy mogę zwiększyć koszty spółki w miesiącu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane mimo, że dotyczy to kosztów osoby fizycznej?