Osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro są zobowiązane mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.
Kwotę 1.200.000 euro (na 2015 r.) należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 r.
Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014 średni kurs euro na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r dotyczy jednostek, których przychody w 2014 r. wyniosły 5.010.600 zł.
Limity do ksiąg rachunkowych w poprzednich latach wynosiły:
2015 r. - 5.010.600 zł
2014 r. - 5.059.560 zł
2013 r. - 4.936.560 zł
2012 r. – 5.293.440 zł
2011 r. – 4.784.400 zł
2010 r. – 5.067.120 zł