1. Koncesje i promesy

 Wymóg koncesji dotyczy działalności w zakresie:

 • poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
 • ochrony osób i mienia,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych,
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
 • przewozów lotniczych,
 • prowadzenia kasyna gry.

Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie wydania koncesji, zwane promesą. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy.

 Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy pobiera się opłatę skarbową.

 

2. Działalność regulowana

Jeżeli dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia szczególne warunki określone szczególnymi przepisami. Poza tym konieczne jest uzyskanie wpisu w rejestrze działalności regulowanej.

Działalnością regulowaną jest np.:

 • wyrób napojów alkoholowych,
 • wytwarzanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu biokomponentów,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej,
 • świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i polowania za granicą,
 • prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców,
 • organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych,
 • wyrób lub rozlew wyrobów winiarskich,
 • konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin,
 • obrót materiałem siewnym,
 • działalność kantorowa,
 • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych,
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych,
 • wyrób, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego,
 • prowadzenie przedsiębiorstwa składowego.

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju działalności regulowanej.

 

3. Działalność wymagająca zezwoleń

 

4. Działalność wymagająca uprawnień zawodowych

… 

Więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy