Pytanie:
Inwestor wybudował budynek wielorodzinny. Zaprojektował miejsca postojowe na działce w odległości wymaganej przepisami, czyli minimum 7 metrów od okien, natomiast pozostały teren pomiędzy budynkiem i ww. miejscami postojowymi utwardził kostką brukową z przeznaczeniem na chodnik.

Budynek został odebrany bez zastrzeżeń przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Tydzień od odbioru na utwardzonym terenie, nie stanowiącym miejsc postojowych (chodnik w odległości mniejszej niż 7 metrów od okien) parkuje już mnóstwo samochodów za cichym przyzwoleniem inwestora.

W jaki sposób przymusić inwestora do zastosowania się do postanowień pozwolenia na budowę, które wskazuje miejsca postojowe wyłącznie w odległości minimum 7 metrów od okien?
Kto i w jakim trybie powinien wymóc na inwestorze ten obowiązek?

Odpowiedź:
Co do zasady w przedmiotowej sprawie nie ma możliwości wpłynięcia na inwestora.

Uzasadnienie:
Z treści pytania wynika, że samochody parkują na utwardzonym terenie nieruchomości będącej własnością inwestora. Ani z projektu budowlanego, ani z późniejszego stanu faktycznego nie wynika, by inwestor zaprojektował miejsca postojowe naruszając ustaleniarozdziału 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - dalej r.w.t.

W związku z powyższym, co do zasady, nie ma możliwości wpłynięcia na inwestora np. przez organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego.

W przedmiotowej sprawie można zwrócić się jedynie do inwestora z prośba o zwrócenie uwagi na poruszoną kwestię. Ewentualnie można zwrócić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o dokonanie sprawdzenia, czy w przedmiotowej sprawie nie doszło do zmiany sposobu użytkowania utwardzenia terenu - art. 71 i 71a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów