Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., zaliczają wały przeciwpowodziowe do urządzeń wodnych, które służą kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a ponadto do wydzielonej grupy tych urządzeń - budowli przeciwpowodziowych. Jeżeli wały przeciwpowodziowe chronią przed powodziami użytki rolne, dodatkowo są one urządzeniami melioracji wodnych podstawowych. Dział IV pr. wod., dotyczący budownictwa wodnego, w art. 62 ust. 2 pr. wod., stwierdza, że przepisy pr. wod. zawarte w tym dziale nie naruszają przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) - dalej pr. bud. - co oznacza, że je w pełni respektują i stosują do urządzeń wodnych, które w świetle przepisów pr. bud. są obiektami budowlanymi.

Przepis pr. bud. do obiektów budowlanych zalicza m.in. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a wśród budowli wymienia budowle hydrotechniczne. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579), do budowli tych zalicza m.in. wały przeciwpowodziowe i przepusty wałowe, przy czym wały przeciwpowodziowe są budowlami hydrotechnicznymi okresowo piętrzącymi wodę i w zależności od wielkości obszaru chronionego, zaliczane są do I, II, III lub IV klasy ważności. Od klasy ważności wału zależą parametry wału, jak również obowiązki jego właściciela w zakresie prowadzenia okresowych badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu oraz bezpieczeństwa budowli.

Przepis pr. wod. nie formułuje obowiązku utrzymywania urządzeń wodnych, gdyż wynika to z przepisów pr. bud. Stosownie do przepisu art. 61 pr. bud., właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 pr. bud., tj. w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy i nie wymaga uzyskania żadnych pozwoleń; ani wodnoprawnego, ani też pozwolenia na budowę. W myśl przepisu art. 62 ust. 1 pr. bud., obiekt budowlany powinien być w czasie jego użytkowania poddawany przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli stanu technicznego.

Lucyna Osuch - Chacińska