Poprawki Senatu zmierzają do przywrócenia do ustawy instytucji okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zgodnie z pierwotnym projektem ustawy skierowanym do Marszałka Sejmu przez Rząd. Z dniem 1 października okręgowe inspektoraty nadzoru budowlanego zastąpią w strukturze organizacyjnej nadzoru budowlanego inspektoraty powiatowe.

Okręgowych inspektorów miałby powoływać i odwoływać wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, na której wyrażenie ci ostatni mieliby 14 dni. Zastępca okręgowego inspektora nadzoru budowlanego byłby powoływany i odwoływany przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego na wniosek okręgowego inspektora nadzoru budowlanego. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań inspektoratów okręgowych, których powstałoby nie więcej niż 100, określałby wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w regulaminie organizacyjnym.

Zgodnie z senackimi poprawkami, zmieniłby się tryb powoływania wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Nadal dokonywałby tego wojewoda, ale już nie spośród kandydatów przedstawionych mu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a tylko po zasięgnięciu jego opinii.

Z zaproponowanych przez Senat poprawek wynika, że utworzenie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego należałoby do zadań właściwych Pełnomocników. Zostaliby oni powołani w terminie do dnia 31 lipca 2007 r. przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego spośród pracowników wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego lub właściwych powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Z dniem powołania Pełnomocnika, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego mógłby zaciągać zobowiązania lub zawierać porozumienia wyłącznie za zgodą Pełnomocnika. Pełnomocnicy do dnia powołania okręgowych inspektorów nadzoru budowlanego pełniliby obowiązki tych inspektorów.

Z dniem 1 października 2007 r., a zatem z chwilą zniesienia powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i utworzenia inspektoratów okręgowych, mienie Skarbu Państwa będące we władaniu powiatowych inspektoratów przeszłoby we władanie odpowiednich okręgowych inspektoratów, akty powołania powiatowych inspektorów wygasłyby a należności i zobowiązania tych ostatnich stałyby się należnościami i zobowiązaniami odpowiednich okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego.