Pytanie:
Zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla instalacji spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 50 MW. Instalacja składa się z 4 kotłów o mocy: 18,75 MW, 17,5MW, 14,5MW i 18,75MW. Kocioł pierwszy został zmodernizowany w 2011 r. Prowadzący instalację stwierdził, że po 1 stycznia 2016 r. nie będzie mógł dotrzymać standardów emisyjnych i zlecił audyt energetyczny kotła pierwszego, w którego wyniku ustalono, że jego maksymalna moc wprowadzana w paliwie uległa obniżeniu z 18,75 MW do 14,046 MW. Wykonano pomiary energetyczne kotła, a próbki węgla i niedopałów (żużel, przesyp, koksik i pył) przekazano do zakładu oceny jakości paliw stałych. Należy dodać, że instalacja opalana jest nie tylko samym węglem kamiennym, ale także węglem kamiennym i biomasą oraz węglem kamiennym i odpadami drewnopochodnymi.

Czy takie działanie jest poprawne i zgodne z przepisami? Czy można stwierdzić, że moc kotła jest inna, niż zakłada to producent?

Odpowiedź:
Przepisy ochrony środowiska definiują nominalną moc cieplną źródła (energia wprowadzona w paliwie przy nominalnym obciążeniu źródła), ale nie odnoszą się do sposobu jej ustalania (źródła informacji o tej wielkości). Z zasady przyjmowane są dane producenta wynikające z dokumentacji techniczno-ruchowej kotła (tzw. DTR).

Ze względu na zużycie urządzeń wielkości podane w DTR mogą się jednak z biegiem czasu zmieniać. W przypadku starszych źródeł podawane w DTR parametry mogą być w praktyce nieosiągalne (mogły nigdy nie być osiągalne). Dlatego też, moim zdaniem, dopuszczalne jest ustalenie nominalnej mocy cieplnej w oparciu o badania cieplne kotłów, co w praktyce występuje dość często. Przepisy co najmniej nie wykluczają takiego sposobu ustalania nominalnej mocy cieplnej.

Badania takie powinny być oczywiście przeprowadzone przez jednostkę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi takich badań (normy, metodyki itp.) – to organ może zweryfikować (powinna takie informacje zawierać dokumentacja badań). Dodatkowo nowe parametry kotła powinny znaleźć się w jego dokumentacji, która podlega nadzorowi Dozoru Technicznego (np. dopuszczenie do ruchu).

Jeżeli w kotle mogą być stosowane różne warianty spalania paliw, to badania powinny objąć wszystkie warianty. Osiągane parametry dla paliwa podstawowego nie muszą być dotrzymane w przypadku stosowania paliw zastępczych i/lub współspalania różnych paliw.

W praktyce znane mi są przykłady, gdy po badaniach cieplnych kotłów obniżono lub zwiększono ich moce i np. usunięto instalacje z systemu handlu uprawnieniami do emisji (schodząc z mocą poniżej 20 MW).