Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z., spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających.

Czy w sytuacji gdy wprowadzamy wody opadowe i roztopowe z powierzchni określonych w§ 19 ust. 1r.w.ś.w.z. (np. z powierzchni dróg krajowych czy wojewódzkich) należałoby zastosować urządzenia oczyszczające obligatoryjnie, mimo iż analiza jakości tych wód (sporządzona np. zgodnie z normą Odwodnienie dróg PN-S-02204) wykazuje, że zawiesina ogólna nie przekroczy w tych wodach wartości 100 mg/l, a substancje ropopochodne nie przekroczą 15 mg/l?

Jeśli nie jest to konieczne, to na jakiej podstawie w takim wypadku należy dokonywać oceny spełnienia warunków określonych w§ 19 ust. 1r.w.ś.w.z.?


Odpowiedź:

W § 19 ust. 1 r.w.ś.w.z. wskazano podstawowy warunek w sytuacji zorganizowanego wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków opadowych pochodzących z utwardzonych powierzchni zanieczyszczonych, w tym m.in. z dróg krajowych i wojewódzkich.


Oznacza to, że jeżeli wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni wymienionych w tym przepisie nie będą zawierały zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wskazane w nim wartości, to nie będzie zachodziła potrzeba wyposażania danego obiektu w urządzenia podczyszczające, a w konsekwencji także dokonywania badań w celu spełnienia wymaganych warunków według zasady podanej w § 21 ust. 1 r.w.ś.w.z.


Obowiązek taki bezwzględnie zaistnieje w przypadku, kiedy omawiane wody będą na tyle zanieczyszczone, że wskaźniki zawiesina ogólna i węglowodory ropopochodne będą przekraczały te normatywy. Wówczas wprowadzanie takich wód opadowych lub roztopowych do środowiska będzie wymagało zainstalowania odpowiednich urządzeń do neutralizacji zanieczyszczeń (np. osadników, separatorów), jak również kontroli spełnienia warunków jakościowych określonych w § 19 ust. 1 r.w.ś.w.z.


Sposób dokonywania takiej kontroli polega na wykonywaniu co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych posiadanych urządzeń podczyszczających (§ 21 ust. 1 r.w.ś.w.z.). W praktyce przeglądy umożliwiają ocenę prawidłowości działania tych urządzeń, a tym samym dotrzymywania stawianych norm jakościowych dla odprowadzanych z nich ścieków opadowych.


Omawiana powyżej zasada odnosi się do wszystkich posiadanych urządzeń służących do oczyszczania wód opadowych lub roztopowych, przy czym jedynie w przypadku kiedy przepustowość nominalna tych urządzeń będzie większa niż 300 l/s na uwadze należy mieć także obowiązek wynikający z § 21 ust. 2 r.w.ś.w.z. Dla tych większych urządzeń wymagane są także badania podstawowych wskaźników normatywnych (zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych), które powinny zostać przeprowadzone dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosny i jesieni, tj. w rytmie dostosowanym do naszych warunków klimatycznych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.