Czy po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KPRU na lata 2008-2012 będzie konieczna zmiana zezwolenia na udział w systemie?
Czy uprawnienia te będą przydzielone z rozporządzenia, czy musi być jeszcze decyzja administracyjna Starosty?

Opublikowanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KPRU na lata 2008 - 2012 nie pociąga za sobą konieczności zmiany zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji.


Uprawnienia przydzielane są dla instalacji istniejących w ww. rozporządzeniu.
Dla instalacji nowych lub, w których dokonano zmiany, uprawnienia przyznawane są w decyzji administracyjnej właściwego organu.

1. Decyzję administracyjną - zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie w zakresie monitorowania i raportowania, prowadzący instalację objętą wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji był i jest zobowiązany uzyskać na podstawie art. 33 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat.
Stąd wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie KPRU na lata 2008 -2012 nie wnosi tak daleko idących skutków prawnych jak wymóg zmiany zezwolenia.
Konieczna jest nowelizacja ustawy i stosowne zapisy dotyczące uzyskania nowego pozwolenia.

2. Rozdział uprawnień do emisji dla instalacji objętych systemem jest dokonywany w krajowym planie rozdziału uprawnień do emisji.
W krajowym planie określa się wykaz instalacji wraz z przyznaną dla nich liczbą uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym lub w poszczególnych latach tego okresu.
W zezwoleniu określa się:
- substancje objęte systemem;
- rodzaj instalacji objętych systemem;
- wymagania w zakresie monitorowania wielkości emisji;
- wymagania dotyczące rocznych raportów.

Przepis nic nie mówi o przyznaniu uprawnień.
Dla instalacji nowych lub instalacji, w których dokonano zmiany, w zezwoleniu określa się także, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, liczbę przyznanych uprawnień do emisji na czas do końca okresu rozliczeniowego, po uzyskaniu opinii Krajowego Administratora.