Pod koniec kwietnia Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z wnioskiem o zgodę na przejęcie Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice (należącej do Kompanii Węglowej). JSW i Kompania Węglowa podpisały przedwstępną umowę sprzedaży kopalni.


Postępowania UOKiK wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Rynek wprowadzania do obrotu węgla energetycznego i koksowego ma zasięg co najmniej europejski, a nawet globalny. Brak jest bowiem ograniczeń w jego eksporcie i imporcie, a ceny kształtowane są na światowych rynkach towarowych. Ponadto Jastrzębska Spółka Węglowa oraz przejmowana kopalnia sprzedają większość wydobywanego węgla za granicę, czytamy w uzasadnieniu.


Koncentracja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli połączenie nie zostanie dokonane w terminie 2 lat od ich wydania.

(UOKiK)