Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło pierwsze konkursy na projekty dotyczące ochrony przyrody i kształtowania postaw ekologicznych. Do wykorzystania jest 38 milionów złotych.

„Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” to jeden z priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na jego realizację przeznaczono w latach 2007–2013 prawie 90 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspierane będą działania z zakresu ochrony siedlisk i gatunków, zwiększania drożności korytarzy ekologicznych, opracowania planów ochrony oraz kształtowania postaw ekologicznych. Instytucją odpowiedzialną za ich wdrożenie jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Do jego zadań należy nabór wniosków, ich ocena prowadzona wspólnie z niezależnymi ekspertami, monitoring i kontrola realizacji projektów oraz sprawozdawczość z uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych. 23 czerwca zostały ogłoszone dwa pierwsze konkursy w ramach V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko.

www.ckps.pl