Zasada odpowiedzialności projektanta za projekt jawi się w tym świetle jako zasadnicza determinanta przedmiotu umowy o roboty budowlane.
Za przyjęte rozwiązanie techniczne odpowiada projektant, ale organ badając projekt, musi wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak np. względy bezpieczeństwa ludzi lub mienia i nie może akceptować wadliwych rozwiązań. Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę daje w tym kontekście również rękojmię należytego przygotowania projektu, a tym samym - takiego spełnienia świadczenia przez inwestora, jeśli ten przygotowuje projekt.

Projektant ma obowiązek sprawowania na żądanie inwestora lub właściwego organu nadzoru autorskiego w zakresie:
1)stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;
2)uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Z tych względów dla treści umowy o roboty budowlane znaczenie mają:
1) nabycie przez inwestora majątkowych praw autorskich do projektu na wskazanych w umowie polach eksploatacji albo nabycie prawa do korzystania z tych praw służących autorowi projektu;
2) rozliczenie w ramach umowy o prace projektowe wynagrodzenia projektanta z tytułu przeniesienia albo korzystania z praw autorskich;
3) doprecyzowanie w umowie o prace projektowe zasad uzyskiwania zgody projektanta na zmiany w projekcie albo, co częstsze, zwolnienie inwestora z obowiązku uzyskiwania kolejnej zgody projektanta na wykonywanie przeróbek, adaptacji (praw zależnych) oraz rozliczenie wynagrodzenia projektanta z tytułu takiej zgody;
4) określenie w umowie o prace projektowe zasad gwarancji jakości za wykonane prace projektowe, w tym w szczególności czasu trwania gwarancji;
5) określenie w umowie o prace projektowe zasad sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem umowy o roboty budowlane dotyczącej realizacji projektu, w tym, wyprzedzająco, zasad rozliczeń z tego tytułu, na wypadek gdyby organ architektoniczno-budowlany albo inwestor zażądał takiego nadzoru.

Opracowano na podstawie fragmentów książki "Umowy w procesie budowlanym", autorzy: Michał Behnke, Bogna Czajka-Marchlewicz, Dorota Dorska