- Zależy nam na tym, żeby po etapie zabezpieczenia, w którym aktywnie uczestniczyły służby i wielu wolontariuszy, poszkodowani jak najszybciej otrzymali dalszą pomoc. Rząd chce maksymalnie uprościć i odformalizować te procedury. Dlatego przygotowaliśmy i udostępniamy formularze oraz przykładowo wypełniony druk, żeby można było się z nim zapoznać już przed zgłoszeniem szkody – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Do pobrania formularz "Oceny uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych - sierpień 2017 r."wraz z przykładowym wypełnieniem.

GINB współpracuje z terenowymi organami nadzoru budowlane w sprawie ustalania stanu technicznego budynków uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. Już w pierwszych godzinach po wystąpieniu nawałnic i wichur, gdy służby ratunkowe zakończyły swoje działania, przedstawiciele organów nadzoru budowlanego rozpoczęli czynności kontrolne. Celem wykonywanych kontroli jest ocena stanu technicznego obiektów budowlanych, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioły, w tym ustalenie, czy mogą one być użytkowane czy też ich stan techniczny wymaga wyłączenia obiektu z użytkowania. Liczba i skład zespołów kontrolnych, organizowanych w województwach dotkniętych skutkami wichur i nawałnic, są dostosowywane do potrzeb, określonych na podstawie prowadzonego monitoringu i otrzymywanych informacji z terenu.

Działania inspektorów nadzoru budowlanego, w tym inspektorów GUNB, będą prowadzone do momentu, aż wszystkie obiekty budowlane wymagające oceny stanu technicznego zostaną skontrolowane.

Kontrolowane są obiekty budowlane, które zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioły. Jak wynika z otrzymywanych na bieżąco informacji z wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego, do 16 sierpnia 2017 r. zostało skontrolowanych co najmniej 1000 obiektów budowlanych. Działania organów nadzoru budowlanego są kontynuowane.

MIB wspólnie z MSWiA pracuje nad rozwiązanymi, które odformalizują kwestię oceny szkód i umożliwią szybszą wypłatę odszkodowań i w sprawie wydania rozporządzenia Rady Ministrów zezwalającego na odbudowę zniszczonych budynków w prostszej procedurze. Umożliwia to ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Trwają już prace nad tym rozporządzeniem.

Ułatwienia w odbudowie i remontach

MIB udostępnił na swojej stronie internetowej także szczegółowe porównanie ułatwień w procedurze rozpoczęcia odbudowy i uzyskania zgody na użytkowanie, które będą możliwe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Przepisy stosuję się do:
- odbudowy,
- remontu,
- rozbiórek,
- obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

Lista gmin, których będą dotyczyć ułatwienia, znajdzie się w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, nad którym wspólnie pracują MIB i MSWiA.