Dostęp do informacji przysługuje niezależnie od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, wieku i zdolności do czynności prawnych, a także niezależnie od tego, czy żądający informacji ma jakikolwiek interes prawny lub faktyczny związany z informacją lub sprawą, której informacja dotyczy.

W Polsce prawo do dostępu do informacji o środowisku gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 74 ust. 3 Konstytucji mówi, że każdy posiada prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Analogiczny zapis zawarty jest też w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informacja o środowisku może być udostępniana ustnie, przez wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu, czy też możliwość sporządzenia kopii w siedzibie urzędu oraz przesłanie kopii dokumentów lub informacji przez odpowiedni organ. W tym przypadku dopuszczalna jest wersja papierowa (za pośrednictwem poczty), a także wersja elektroniczna z wykorzystaniem wskazanych nośników danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli daną informację o środowisku trzeba wyszukać, jest ona udostępniana na pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, jego adres oraz zakres wniosku, czyli opis tego, jakie informacje mają zostać udostępnione. Jeśli informacja nie wymaga wyszukiwania, pisemny wniosek nie jest konieczny.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy przekazanie informacji nastąpiło ustnie, oraz jeśli informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Jeżeli konieczne było wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych, oraz gdy wnioskodawca żądał przesłania sporządzonych kopii, udostępnienie informacji wiąże się z opłatą. Wysokość opłat została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Informacja o środowisku powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w przypadku spraw skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W takiej sytuacji instytucja udzielająca informacji musi poinformować wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy.

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 16 listopada 2016 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami