Ustawodawca w bardzo skromny sposób uregulował kwestie związane z powstaniem i funkcjonowaniem spółek wodnych, nie przyznając żadnym organom delegacji do wydania jakichkolwiek przepisów wykonawczych. Rodzi się więc pytanie o możliwość posługiwania się, w kwestiach w Prawie wodnym nieuregulowanych, przepisami dotyczącymi innych rodzajów spółek. Lakoniczność ustawodawcy w sprawach spółek wodnych sugeruje możliwość swobodnego kształtowania stosunków wewnątrz tych spółek celem dostosowania ich organizacji do zadań, które mają realizować w celu zaspakajania potrzeb członków z zakresu gospodarowania wodami. Nie ma więc przeszkód w stosowaniu przez spółki wodne rozwiązań przyjętych dla spółek innego rodzaju, o ile rozwiązania te zostaną przyjęte przez właściwe organy spółki. Pamiętać jedynie należy, że rozwiązania takie nie mogą być spółce narzucone z zewnątrz, a w szczególności przez organy uprawnione do kontrolowania spółek wodnych.

Porozumienie zainteresowanych osób

Do powstania spółki wodnej potrzebne jest porozumienie co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych. Inicjatorem powstania takiej spółki nie może więc być jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mimo iż na taką jednostkę może zostać nałożony, obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz spółki, jeżeli z jej działalności taka jednostka odnosić będzie korzyści.

Dla zawarcia porozumienia nie jest konieczna forma aktu notarialnego, jak to ma miejsce przy sporządzaniu dokumentów założycielskich dla spółek prawa handlowego, skoro ustawodawca wyraźnie wskazuje, że porozumienie w sprawie powołania spółki wodnej powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie jest dokumentem prywatnym, niewymagającym zatwierdzenia przez żadną władzę, ani koniecznym do okazywania żadnej władzy, skoro ustawodawca nie nałożył takich wymogów na osoby działające w celu powołania spółki wodnej.

Statut spółki

Statut spółki, oprócz przepisów Prawa wodnego, jest podstawowym dokumentem, regulującym powstanie, ustrój i ustanie spółki jako osoby prawnej. Statut spółki powinien być uchwalony przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki. Prawo wodne przewidując dla przyjęcia statutu formę uchwały. Nie wskazuje większości, która jest potrzebna do jej podjęcia. Uchwały walnego zgromadzenia spółki w sprawie zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków spółki. Zasadnym w tej sytuacji wydaje się przyjęcie, że skoro zmiana statutu nie wymaga jednomyślnej uchwały i wystarczająca jest do jej przyjęcia większość kwalifikowana 2/3 głosów, to do podjęcia uchwały uchwalającej statut taka większość, spośród osób, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia spółki, też będzie wystarczająca, zwłaszcza w sytuacji, gdy porozumienie uzależnia członkostwo w spółce od jego podpisania.

Wybór organów spółki

Kolejną czynnością niezbędną dla utworzenia spółki jest dokonanie wyboru jej organów. Wybór organów spółki następuje po uchwaleniu jej statutu, albowiem to statut przewiduje jakie organy i o jakim składzie będzie posiadać spółka, a także w jaki sposób będą one powoływane. Ustawodawca dla czynności wyboru organów nie wymaga podjęcia uchwały, ponieważ to, czy uchwała taka będzie konieczna, uzależnione jest od osoby (organu), któremu uprawnienie do powoływania określonego organu spółki zostanie przyznane w statucie. Jeżeli w uchwalonym przez członków założycieli statucie uprawnienie do powoływania członków organów przyznane zostanie komuś innemu niż organ kolegialny, powołanie to nie nastąpi w formie uchwały. Wybór organów, dla celów dowodowych powinien być dokonany na piśmie.