Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Spółka komandytowa ma siedzibę w mieście A i prowadzi tam podstawową działalność. W bieżącym miesiącu spółka ta wynajęła nieruchomość w mieście B (oddalonym od siedziby o ok. 400 km) wraz z urządzeniami do prowadzenia działalności gospodarczej-produkcji kilku surowców do prowadzenia swojej podstawowej działalności, a także będzie świadczyć usługi produkcyjne innym firmom. Spółka zatrudniła dwóch pracowników, którzy będą wykonywać produkcję w nowym miejscu i ją rozliczać. Zarząd i prowadzenie ksiąg tej nowej działalności będzie prowadzony w siedzibie spółki.
 
Czy to miejsce prowadzenia działalności w mieście B należy zgłosić do urzędu skarbowego?
 
Jakie inne instytucje należy w związku z tym zgłosić?
 
Czy należy utworzyć w tym miejscu oddział spółki?
 
Odpowiedź
1) W sytuacji opisanej w pytaniu nie mamy do czynienia z oddziałem przedsiębiorcy. Można go utworzyć – co wymagałoby tego właśnie wyodrębnienia organizacyjnego, jednakże nie jest to konieczne.
2) Należałoby poinformować urząd skarbowy o adresie nowego miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP.
3) W takiej sytuacji powinno się – w związku z powstałą sytuacją – składać informacje CIT-ST.
 
Uzasadnienie
Ad. 1) Definicję oddziału przedsiębiorcy znaleźć można w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. W myśl art. 5 pkt 4 u.s.d.g. oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Warunki, które dana jednostka organizacyjna musi spełniać, aby miała ona status oddziału, jest m.in. wyodrębnienie, samodzielność organizacyjna, wykonywanie działalności gospodarczej poza zakładem głównym.
Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. W sytuacji opisanej w pytaniu nie mamy do czynienia z oddziałem przedsiębiorcy. Można go utworzyć – co wymagałoby tego właśnie wyodrębnienia organizacyjnego, jednakże nie jest to konieczne.
 
Jeśli przedsiębiorca zdecydowałby się utworzyć oddział, wówczas trzeba byłoby ten fakt zgłosić do KRS.
 
Ad. 2) Jak wynika z art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – dalej u.z.e.i.p., zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:
 
1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych - dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.
Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.z.e.i.p. podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1, 1a i 10, mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2. Proszę zatem zauważyć, że informacją podlegającą wpisowi do NIP jest "adres miejsca prowadzenia działalności". Tego rodzaju informacje powinny być zgłaszane przez podatników w ramach zgłoszenia aktualizacyjnego (jeśli ulegną zmianie w czasie istnienia podmiotu).
 
Uwaga! Dotyczy to nie tylko prowadzenia działalności w oddziałach, ale we wszystkich stałych miejscach. W związku z tym należałoby poinformować urząd skarbowy o adresie nowego miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP.
 
Ad. 3) W związku z sytuacja opisaną w pytaniu istnieje obowiązek składania informacji CIT-ST. Obowiązek sporządzenia informacji CIT-ST dotyczy tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają swoje zakłady (oddziały) oraz siedzibę na obszarach różnych jednostek samorządu terytorialnego, przykładowo gdy siedziba zlokalizowana jest w jednej gminie, zaś zakład produkcyjny, czy też jakaś placówka w innej gminie.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszczonej formie lub załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższy obowiązek dotyczy także, odpowiednio podatkowej grupy kapitałowej, reprezentowanej przez spółkę, która została wskazana jako właściwa do reprezentacji całej grupy (wówczas, gdy członkowie grupy podatkowej mają siedziby w różnych gminach).
 
Odrębne przepisy, o których mowa, to przepisy ustawy z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dalej u.d.j.s.t. Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.d.j.s.t., jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, a także zakładów (oddziałów) tych spółek.
 
CIT-ST są to więc "informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych". Taki przedsiębiorca powinien je sporządzać w związku z faktem prowadzenia działalności także w innej gminie niż gmina w której znajduje się siedziba.