Założenia wartego ponad 2,9 mln zł projektu zostały przedstawione w piątek w Chorzowie. Dokumenty, które zostaną dzięki niemu przygotowane, mają umożliwić ubieganie się o środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

„Wspólny obszar to wspólny interes. Dlatego razem pozyskaliśmy środki unijne na stworzenie koncepcji zagospodarowania obszaru naszych miast. Wzmocnienie współpracy pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów i kompleksowe rozwiązywanie problemów” - powiedział zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Obszar Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic stanowi ponad 10 proc. powierzchni aglomeracji górnośląskiej. W tych trzech miastach mieszka prawie 300 tys. ludzi, z czego w Chorzowie 107 tys., w Rudzie Śląskiej 138 tys., a w Świętochłowicach 53 tys.

„To miasta o istotnym znaczeniu dla regionu, które jednocześnie stanowią zwarty i dosyć jednorodny pod względem struktury przestrzennej obszar” - zaznaczył Pierończyk.

Mimo wielu różnic, trzy sąsiadujące ze sobą miasta łączy przemysłowa historia, centralna lokalizacja wewnątrz metropolii oraz wymieszanie miejsc zajętych przez zabudowę mieszkaniową i usługową z terenami produkcyjnymi lub poprzemysłowymi.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania, na podstawie których połączony obszar miast został podzielony na trzy strefy. W pierwszej zabudowa mieszkaniowa sąsiaduje z terenami przemysłowymi, znajduje się tam najwięcej obiektów o funkcjach śródmiejskich, dróg i przystanków. Druga obejmuje głównie tereny przemysłowe i poprzemysłowe, do których dostęp zapewniają autostrada A4 i Drogowa Trasa Średnicowa. Ostatnia strefa charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia i mniejszą ilością terenów przemysłowych.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie strategii rozwoju, która pozwoli na przygotowanie programów operacyjnych. Oprócz zintegrowanego programu rewitalizacji będą to programy: polityki mieszkaniowej, renowacji podwórek, planu zarządzania zmianami, optymalizacji użytkowania budynków, przekształcenia kluczowych przestrzeni publicznych, planu działań w zakresie komunikacji społecznej i promocji partnerstwa oraz strategia rozwiązywania problemów społecznych.

Następnie wykonane zostaną analizy i ekspertyzy, które posłużą opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenów zdegradowanych. Finałem będzie wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej i kosztorysowej oraz studium wykonalności, pozwalającej na realizację zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych.

„W naszym przypadku moglibyśmy na przykład przygotować dokumentację obejmującą takie projekty, jak zagospodarowanie na jedno z miejsc przesiadkowych w regionie obszaru dworca w Chebziu” - uważa prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnych władz, w projekt zaangażowani zostaną mieszkańcy. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie spotkań z udziałem ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych. Odbędzie się dziewięć paneli konsultacyjnych - po trzy w każdym z miast. Wezmą w nich udział mieszkańcy, radni miast partnerskich oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń i urzędów miast.

Projekt „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”, którego liderem jest Chorzów, zakończy się w marcu 2015 roku. Koszt projektu to 2,9 mln zł. Partnerzy pozyskali dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 w kwocie 2,6 mln zł, co stanowi 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.