Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

17 kwietnia 2013 r. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 815).

Projekt z druku nr 815 wdraża postanowienia dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Głównym celem projektowanej regulacji jest uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Funkcjonujący obecnie system jest bowiem nieskuteczny i nie gwarantuje osiągnięcia przez Polskę do 2014 r. wymaganych dyrektywą opakowaniową poziomów odzysku i recyklingu, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja m.in. wniosła poprawkę do art. 1, która wprowadza obowiązki dla użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Przyjęte poprawki zobowiązują użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin do zwrotu odpadów opakowaniowych po tych środkach do jednostek handlu detalicznego lub hurtowego. Natomiast wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest zobowiązany do sfinansowania kosztów zbierania przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego oraz do odbierania od niego, na własny koszt, odpadów opakowaniowych po tych środkach. Za niewypełnienie przyjętych obowiązków wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, użytkownicy oraz przedsiębiorcy, podlegają karze grzywny.

Kolejnym krokiem w pracach nad projektem będzie opinia ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE. Termin na jej przedstawienie wyznaczono do 26 kwietnia br.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 19 kwietnia 2013 r.