Trwa 22. posiedzenie Sejmu

26 września Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył komisyjny projekt uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej. Celem projektu jest wezwanie rządu do przygotowania wszechstronnej analizy kosztów i korzyści związanych z realizacją polityki klimatycznej. W czasie bieżącego posiedzenia posłowie zajmą się też przepisami regulującymi zasady dostępu do zawodu audytora efektywności energetycznej oraz wysłuchają informacji Ministra Środowiska na temat gospodarowania wodami w Polsce w latach 2010-2011

Celem projektu uchwały w sprawie racjonalnego wdrażania polityki klimatycznej jest wezwanie  rządu do przygotowania wszechstronnej analizy kosztów i korzyści związanych z realizacją polityki klimatycznej. Zdaniem projektodawców postulowana analiza powinna umożliwić wybór najbardziej racjonalnego sposobu redukcji emisji, który pozwoli zminimalizować niepożądane skutki społeczne i gospodarcze. Dokument powinien też przyczynić się do wypracowania wspólnej koncepcji polityki klimatycznej na forum UE, zgodnej z założeniami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Projekt wpłynął do Sejmu 15 czerwca 2012 r. Pierwsze czytanie przeprowadziła 12 lipca br. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podczas obrad plenarnych sprawozdanie przedstawił poseł Stanisław Żelichowski. W związku ze zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami Sejm skierował projekt uchwały ponownie do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu przedstawienia sprawozdania.

28 września posłowie zajmą się rządowym projektem nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej. Projekt zakłada wyeliminowanie przepisów określających wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która ubiega się o wykonywanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej, a tym samym doprowadzić do wzrostu konkurencji i obniżki cen na tym rynku. Projekt wpłynął do Sejmu 5 lipca br. 17 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki, które odbyło się 29 sierpnia br. Drugie czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 12 września br. Projekt skierowano ponownie do Komisji Gospodarki. Sprawozdanie dodatkowe komisji przedstawi poseł Tomasz Nowak. Decyzję w sprawie projektu posłowie podejmą w bloku głosowań.

Posłowie wysłuchają także informacji Ministra Środowiska na temat gospodarowania wodami w Polsce w latach 2010-2011. Przedstawiony dokument zawiera informacje nt. stanu zasobów wodnych państwa i ich wykorzystania, realizowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych i realizacji umów w tym zakresie, utrzymywania wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych, prowadzenia inwestycji, stanu ochrony ludności i mienia przed powodzią lub suszą. Sprawozdanie przedstawi poseł Arkadiusz Litwiński.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 27 września 2012 r.

Data publikacji: 27 września 2012 r.