Jak co roku, znaczący udział w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na budowę mają pozwolenia dotyczące budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych). W 2011 r. wydano na takie obiekty 99 224 pozwolenia, w tym na budynki jednorodzinne 96 186 pozwoleń, co w odniesieniu do 2010 r. oznacza niewielki spadek wydanych pozwoleń (2 %). Natomiast w kategorii budynków wielorodzinnych (w 2010 r. - 3040 pozwoleń i w 2011 r. - 3 038) nie odnotowano znaczącej zmiany. W 2011 r. w stosunku do roku poprzedzającego wzrosła średnio o 3% liczba obiektów przekazanych do użytkowania. Największy wzrost dotyczy obiektów infrastruktury transportu i wynosi 29%. Natomiast liczba oddanych do użytkowania budynków wielorodzinnych wzrosła w porównaniu z 2010 r. o 4%, a budynków jednorodzinnych o 2%. Badania dotyczące legalizacji samowoli budowlanych prowadzone są od 2006 r. Ogółem w latach 2006-2011 wydano 4833 decyzje legalizacyjne. Ponad 40% z nich to decyzje dotyczące budynków jednorodzinnych (2049), na drugim miejscu są budynki gospodarczo-inwentarskie – 29% (1389 decyzji). W 2011 r. wydano 466 decyzji legalizacyjnych, czyli o 18% mniej niż w 2010 r. Tak jak w latach wcześniejszych większość z nich (244 decyzje) dotyczyła budownictwa jednorodzinnego, zalegalizowano także 117 budynków gospodarczo-inwentarskich, 31 budynków przemysłowo-magazynowych oraz 23 obiekty użyteczności publicznej. W stosunku do 2010 r. spadła liczba nakazów rozbiórek. W 2011 r. wydano ich ogółem 5561, czyli o 24% mniej niż w roku poprzedzającym. Nieco ponad 49% nakazów zostało wydanych w przypadkach samowoli budowlanej. W 2011 r. wykonano ogółem 3372 rozbiórki (w tym 306 rozbiórek budynków mieszkalnych), to jest 9,5% więcej niż w roku wcześniejszym. Z tytułu samowoli budowlanej wykonano 1844 rozbiórki, 1304 z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów, a 224 z tytułu realizacji budowy niezgodnie z warunkami pozwolenia.
Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 9 lutego 2012 r.