Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Czy w ramach nieprofesjonalnego zbierania zużytych artykułów konsumpcyjnych można zbierać w placówkach handlowych zużyte kartridże oraz tonery z urządzeń drukujących i kopiujących na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.? Czy transport takich odpadów ze sklepu do hurtowni wymaga pozwolenia na transport, a od hurtowni pozwolenia na zbieranie?


Odpowiedź:

Placówka handlowa zbierająca zużyte kartridże i tonery może być zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów na zasadzie art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o.


O ile na transport odpadowych tonerów nie jest wymagane zezwolenie na transport odpadów, co wynika wprost z załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, z późn. zm.) – dalej r.o.z.n.z., to na transport zużytych wkładów (kartridży) konieczne jest zezwolenie na transport odpadów, mimo że oznacza się go tym samym kodem odpadu przewidzianym dla zużytego toneru.


Jednakże „ex” dodany do kodu 16 02 16 i „ex” do kodu 08 03 18 ze wskazaniem, że dotyczy on zużytego toneru, a nie wszystkich odpadów oznaczanych tym kodem dowodzi, iż na transport kartridży uzyskanie zezwolenia jest konieczne.


Uzasadnienie:

Nie każde zbieranie odpadów, jak również nie każdy transport odpadów będzie wymagał zezwolenia. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 u.o., podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach), czyli prowadzący tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Zatem, zbieranie kartridży i tonerów przez placówkę handlową będzie nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów, niewymagającym uzyskania zezwolenia na zbieranie. Placówka handlowa, jako nieprofesjonalny zbierający, nie będzie miała obowiązku uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o., zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 u.o.


Zgodnie z art. 250 ust. 3 u.o., przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 4 i 11 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) zachowują moc w zakresie transportu odpadów do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 u.o. Ważność w zakresie transportu odpadów zachowały zatem przepisy r.o.z.n.z.

W załączniku do r.o.z.n.z. wymienione zostały m.in. odpady klasyfikowane pod kodami ex 08 03 18 i ex 16 02 16 jako tzw. odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych. Zgodnie z treścią § 7 r.o.z.n.z., transport odpadów z placówek handlowych do kolejnego posiadacza odpadów nie wymaga zezwolenia. Zważywszy jednak, że placówka handlowa ma zamiar nieprofesjonalnie zbierać również kartridże, to musi uzyskać zezwolenie na transport odpadów.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.