Do kiedy należy uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska?
Czy do 31 marca następnego roku za rok ubiegły czy w dwóch transzach bezpośrednio po danym półroczu?


Odpowiedź:
Termin wniesienia opłaty oraz przekazania marszałkowi województwa wykazów, na podstawie których określono opłaty, upłynął odpowiednio: za I półrocze danego roku - 31 lipca i za II półrocze danego roku - 31 stycznia kolejnego roku, tj. po miesiącu od zakończenia okresu rozliczeniowego, jakim były półrocza. Taka zasada obowiązywała dla rozliczeń za ostatnie lata łącznie z 2012 r., którego II półrocze należało rozliczyć do 31 stycznia 2013 r.


Termin wniesienia opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz przekazania marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat za 2013 r. i kolejne lata upływa 31 marca roku następnego. Marszałek województwa przekazuje wykazy wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Począwszy od 2013 r. obowiązuje roczny okres rozliczeniowy.


Uzasadnienie:
Zastosowanie mają art. 285 ust. 1 i 2, art. 286 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Przed zmianą tej ustawy terminy obowiązujące wnoszenia opłat i przekazywania wykazów to 31 lipca i 31 stycznia za okresy półroczne.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.