Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie umowy dotyczącej współpracy na wodach granicznych.

Czechy i Polskę łączy wiele tematów związanych z ochroną środowiska takich, jak: jakość powietrza, współpraca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji znajdujących się w strefie przygranicznej, ochrona przyrody i współpraca na wodach granicznych.

W trakcie konsultacji podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej. Jestem bardzo zadowolony z faktu podpisania tej umowy­. Zapewni ona sprawniejsze funkcjonowanie administracji po obu stronach granicy, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obu krajów - powiedział minister Grabowski. Umowa pomoże lepiej realizować współpracę polsko-czeską na wodach granicznych w takich aspektach, jak: ochrona przed powodzią w zlewni Odry, organizowanie skutecznego systemu zapobiegania nadzwyczajnym zanieczyszczeniom wód granicznych i ich zwalczaniu, ochrona granicznych zasobów wód podziemnych.

Dotychczasowa współpraca na wodach granicznych odbywała się na podstawie umowy podpisanej w 1958 r. przez rządy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Republiki Czechosłowackiej.

W zapisach nowej umowy ustalona została zasada konsultowania i uzgadniania wszelkich przedsięwzięć mogących mieć wpływ na wody graniczne lub związek z nimi. Ponadto umowa zobowiązała oba kraje do sukcesywnej poprawy jakości wód granicznych oraz do oszczędnego wykorzystywania ich zasobów. Umowa zapewnia ramy i ustala prowadzenie współpracy na wodach granicznych, a tym samym ustala sposoby wykorzystywania zasobów wód na potrzeby gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mającą jakikolwiek związek z wodami granicznymi.

Innym tematem konsultacji była procedura oceny wpływu inwestycji na środowisko. Strona polska przedstawiła potrzebę wypracowania szczegółowych zasad postępowania w sprawach ocen oddziaływania na środowisko np. w postaci opisania procedur w umowie dwustronnej. Usprawniłoby o proces inwestycyjny na polsko-czeskim pograniczu i przebieg postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – ocenił minister Grabowski.

Podczas konsultacji omówiono także działania na rzecz ochrony Karkonoszy. Inicjatywy podejmowane przez Karkonoski Park Narodowy i Krkonošský Národní Park są wzorowym przykładem do naśladowania dla innych transgranicznych obszarów chronionych i pozytywnie wpływają na zacieśnienie współpracy między Polską a Czechami – uznał minister Grabowski. Współpraca między parkami jest realizowana w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, udostępnienia parków do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a także w zakresie administracji, zarządzania i finansów. W ostatnich sześciu latach parki zrealizowały wspólnie dziewięć projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

W trakcie rozmów ministrów środowiska poruszono również kwestię ochrony powietrza. Ministrowie wymienili się informacjami dotyczącymi podejmowanych działań na terenach przygranicznych - w kraju morawsko-śląskim oraz w województwach śląskim i opolskim.

(www.mos.gov.pl)