Tatrzański Park Narodowy otrzymał wsparcie finansowe z Programu Infrastruktura i Środowisko

Tatrzański Park Narodowy otrzymał wsparcie finansowe z Programu Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków różnych form działalności turystycznej.

Czerwone Wierchy to fragment Tatr Zachodnich, na którym występuje bardzo wiele zróżnicowanych gatunków zwierząt (w tym tych objętych ochroną) oraz kompleks wysokogórskich zespołów roślinnych, bardzo rzadkich w Polsce. Obecność człowieka w tym miejscu nie pozostaje obojętna dla przyrody. Działalność wspinaczkowa i jaskiniowa doprowadza do niszczenia roślinności oraz gleby w sąsiedztwie szlaków turystycznych. Płoszone są także zwierzęta.

Projekt Zmniejszenie presji turystycznej na siedliska i gatunki na obszarze PLC120001 Tatry ma temu zapobiec. Obejmuje on m.in. takie działania, jak: modernizacja szlaków turystycznych, zabezpieczenie przed erozją oraz przywrócenie roślinności na zdegradowanych powierzchniach w sąsiedztwie szlaków turystycznych, likwidacja skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie miejsc wypoczynkowych i skrzyżowań szlaków przed rozdeptywaniem roślinności, ograniczenie wspinaczki skałkowej, turystyki pozaszlakowej, nielegalnej działalności taternickiej i jaskiniowej. Ponadto prowadzona będzie akcja informacyjno-promocyjna, która ma na celu podnieść świadomość ekologiczną turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy.

Umowa z beneficjentem została podpisana w styczniu. Prace rozpoczną się po ustąpieniu pokrywy śnieżnej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego koszt całkowity sięga ponad 3 mln zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Priorytetu V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.