Od kiedy obowiązuje konieczność wykonania świadectwa energetycznego dla budynku?
Jeśli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony w roku przed wejściem nowej ustawy o prawie budowlanym, a decyzję otrzyma prawdopodobnie już w momencie obowiązywania nowego prawa budowlanego, to czy taki budynek przy oddawaniu do użytkowania będzie musiał posiadać to świadectwo?

Obowiązek wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wprowadzony został ustawą z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), która to nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

W sytuacji więc, gdy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony w roku przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowle, a decyzję tą inwestor otrzyma już w okresie obowiązywania znowelizowanego prawa budowlanego to do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie zobligowany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wynika obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a konieczność implementacji przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy spoczywa na Rzeczypospolitej Polskiej do 1 stycznia 2009 r. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. oraz przez stosowne akty wykonawcze.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Jeżeli idzie o kategorie budynków objętych obowiązkiem sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, znowelizowana ustawa wskazuje, iż co do zasady dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.
Jednocześnie zauważa się, iż ustawodawca przewidział kategorie budynków wyłączonych od obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej (art. 5 ust. 7 ustawy).

Z kolei z treści art. 2 ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) wynika, iż ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b (dotyczy kwalifikacji osób mogących sporządzić świadectwo energetyki) ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373), który to przepis wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W związku więc z faktem, iż prawodawca nie wprowadził przepisów przejściowych (intertemporalnych) do ustawy, w sytuacji gdy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony w roku przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo budowle tj. przed dniem 1 stycznia 2009 r., a decyzję tą inwestor otrzyma już w okresie obowiązywania znowelizowanego prawa budowlanego to do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie zobligowany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (chyba że budynek ten podlega ustawowemu wyłączeniu).