Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, świadczy usługi serwisowe. Od ponad roku swoje usługi świadczy tylko dla jednego kontrahenta, któremu wystawia fakturę na koniec każdego miesiąca.
 
Czy stanowi to jakieś zagrożenie?
 
Czy urząd skarbowy może mieć jakieś uwagi do tego, że usługi są świadczone tylko dla jednej firmy?
 
 
Odpowiedź
Jeśli wykonywane czynności nie są wyłączone z działalności gospodarczej, mogą być wykonywane w ramach tej działalności.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkową m.in. usługowa prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.
 
Co istotne, jak wynika z art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są trzy następujące warunki:
 
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 
Oznacza to, że spełnienie łącznie tych warunków spowoduje wyłączenie wykonywanych czynności w ramach działalności gospodarczej.