Zmiana nazwy to nie jedyna modyfikacja w funkcjonowaniu urzędu, który ma obecnie umocowanie w zapisach ustawy - Prawo Geologiczne i Górnicze, która zaczęła obowiązywać z początkiem br. Ustawowa regulacja podnosi prestiż urzędu, ale nie zmienia zakresu kompetencji i zadań.

SUG zatrudnia obecnie 31 osób, które wykonują zadania na terenie całej Polski. W ramach urzędu funkcjonują zespoły robocze, zajmujące się kontrolą i nadzorem górniczych wyciągów szybowych, ponadto nadzorują sprawność urządzeń transportowych, poruszających się w wyrobiskach górniczych po torach o dużym nachyleniu (powyżej 45°); szybów i szybików wraz z wyposażeniem; central i dyspozytorni wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnymi sieciami telekomunikacyjnymi; stacji wentylatorów głównych, a także urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.

SUG jest również organem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego pierwszej instancji w odniesieniu do obiektów maszyn wyciągowych, szybowych wież wyciągowych, urządzeń, budynków nadszybi, centrali, dyspozytorni, systemów oraz sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia.