Czy za stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy uznać właściciela działki, nad którą będzie znajdowało się śmigło siłowni wiatrowej, jeżeli sama działka, na której posadowiona będzie wieża elektrowni, nie graniczy bezpośrednio z tą działką?


W opisanym w pytaniu przypadku właściciel działki, nad którą znajduje się śmigło siłowni wiatrowej, będzie stroną postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli będzie spełniał przesłanki art. 28 Kpa.


Kwestia "bycia" stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zależy od indywidualnych uwarunkowań danego przypadku. Przykładowo, w przypadku, gdy opisana w pytaniu działka jest przeznaczona na cele rolnicze, to jej właściciel raczej nie będzie miał interesu prawnego w postępowaniu, ponieważ eksploatacja przedmiotowej instalacji nie wpłynie ani na obniżenie wartości nieruchomości, ani na inne czynniki związane z korzystaniem z tej nieruchomości. Odwrotnie sprawa kształtuje się w sytuacji, gdy działka ta jest zabudowana bądź też przeznaczona pod zabudowę. W takim przypadku jej właściciel może być uznany za stronę postępowania administracyjnego.