Strategia morska w nowelizacji Prawa wodnego

23 stycznia Prezydent podpisał ustawę z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Ustawa implementuje tzw. dyrektywę morską z 17 czerwca 2008 r. (dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE ), której celem jest osiągnięcie dobrego stanu wód morskich do 2020 r.

Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2008/56/WE, każde państwo członkowskie Unii Europejskiej jest obowiązane do opracowania i wdrożenia strategii morskiej dla własnych wód morskich, mając na uwadze, że zbiorniki morskie są wykorzystywane wspólnie z innymi państwami, a środowisko morskie ma charakter transgraniczny. Przyjęcie strategii morskiej powinno umożliwić osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 r.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą na strategię morską składają się:

1) opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich,

2) opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich,

3) opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników,

4) opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich,

5) opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich.

Ponadto ustawa wprowadza nowe definicje w zakresie wód morskich. Zawiera też nowy rozdział: ochrona środowiska wód morskich. Zadania wynikające z ochrony wód morskich będą należały do administracji rządowej oraz samorządowej.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 25 stycznia 2013 r.