Odpowiedź

W budynkach użyteczności publicznej nie jest wymagane stosowanie drzwi i okien z szybami bezpiecznymi, czyli zapewniającymi bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

Uzasadnienie

Wymagania dotyczące warunków technicznych budynków, w tym również budynków użyteczności publicznej zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - dalej r.w.t. Analiz przepisów tego rozporządzenia pozwala na stwierdzenie, że nie regulują one kwestii zastosowania w budynkach użyteczności publicznej szyb zapewniających bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

Wymóg taki można próbować wyinterpretować z § 309 r.w.t. "budynek powinien być zaprojektowany i wykonany z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku:
1) wydzielania się gazów toksycznych,
2) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,
6) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,
7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,
8) przedostawania się gryzoni do wnętrza,
9) ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego".

Wydaje się jednak, że przepis ten odnosi się do sytuacji bezpiecznego użytkowania budynku, a nie uszkodzenia jego elementów, jak np. stłuczenia szyby. Wydaje się więc, że z przepisów nie wynika wprost obowiązek stosowania bezpiecznych szyb w budynku użyteczności publicznej. Tym bardziej, że szyby stosowane w budownictwie powinny zostać wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) - dalej u.w.b., a więc powinny zostać wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Niemniej jednak stosując takie szyby inwestor zwiększa bezpieczeństwo przyszłych użytkowników, co znacznie ogranicza jego ewentualną odpowiedzialność z tytułu potencjalnych wypadków.