Startuje program KAWKA

28 lutego minister środowiska i NFOŚiGW ogłosili start programu KAWKA. NFOŚiGW przeznaczy 400 mln zł na poprawę jakości powietrza. Dodatkowe pieniądze będą pochodzić od wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest pilne ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym spełnienie standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Obecnie 23 państwa członkowskie mają problemy z dotrzymaniem standardów jakości powietrza określonych w dyrektywie CAFE. Zanieczyszczenie powietrza w miastach wynika przede wszystkim z tzw. niskiej emisji. Jest ona powodowana przez zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych.

Samorządy będą mogły się ubiegać o wsparcie  w ramach programu KAWKA w latach 2013 – 2015, a ich wydatkowanie powinno nastąpić do końca 2018 r. W ramach programu NFOŚiGW będzie współfinansował, razem z wojewódzkimi funduszami, programy ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone zostały limity - przede wszystkim pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)piranu.

Szczegółowe informacje na temat programu KAWKA są dostępne na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 1 marca 2013 r.

Data publikacji: 1 marca 2013 r.