Pismem z dnia 26 stycznia 2016 r., przesłanym do wiadomości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odniesiono się do zagadnienia budowy instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z powyższym stanowiskiem art. 29 ust. 1 pkt 27 pr. bud. odnosi się do sytuacji, gdy w ramach przedsięwzięcia budowlanego wykonywane są tylko roboty budowlane polegające na budowie ww. instalacji.

Jak podkreślono, art. 33 ust. 1 pr. bud. zawiera zasadę, zgodnie z którą, pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego (z następnych regulacji powołanego przepisu wynika, że jedynie w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budowę więcej niż jednego obiektu możliwe jest dzielenie /etapowanie/ procesu budowlanego). Z kolei art. 34 ust. 2 pr. bud. stanowi, że zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Regulacja ta znajduje swoje potwierdzenie także w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462). Ponadto, jak zaznaczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, jeżeli roboty budowlane będą polegać wyłącznie na budowie przedmiotowych instalacji, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 pr. bud., do realizacji takich instalacji nadal zastosowanie będą miały przepisy techniczno-budowlane, w tym szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 3 marca 2016 r.