Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Od 1998 roku firma prowadzi stację kontroli pojazdów. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. stacja jest traktowana jako instalacja. Czy firma jest zobowiązana przepisami ochrony środowiska do pomiaru hałasu emitowanego przez tę instalację?


Odpowiedź:

O obowiązku wykonywania pomiarów hałasu w środowisku na terenach chronionych decydują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - dalej r.p.w.e.w.


Zgodnie z § 10 ust. 1-3 r.p.w.e.w., pomiary byłyby wymagane, gdyby podmiot korzystający ze środowiska prowadzący stację kontroli posiadał pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, ewentualnie pozwolenie zintegrowane. Jeżeli firma takich decyzji nie posiada, to nie jest zobowiązana ustawowo do prowadzenia okresowych pomiarów emisji hałasu.


Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji (w tym hałasu) wynika z art. 147 ust. 1 p.o.ś.


Wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji zostały na podstawie art. 148 ust. 1 p.o.ś. określone w r.p.w.e.w.


Obowiązek prowadzenia pomiarów może wynikać także z art. 150 ust. 1 p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.