Odpowiedź: projektowanie zegarków na potrzeby własnej wytwórczości zegarków według tych projektów nie jest świadczeniem usług projektowych i w konsekwencji nie powoduje wyłączenia z opodatkowania ryczałtem. Sprzedaż własnych wyrobów – w przedmiotowej sprawie zegarków – jest dla potrzeb opodatkowania ryczałtem nadal traktowana jako działalność wytwórcza i w konsekwencji jako taka działalność opodatkowana ryczałtem.
Uzasadnienie: co się tyczy pierwszego pytania, to zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.) w załączniku "Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)" część "ZASADY METODYCZNE POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG (PKWiU 2008)" w zakresie usług stwierdzono, że przedmiotem klasyfikowania wg PKWiU 2008 są czynności (będące końcowymi efektami działalności) o charakterze usługowym, świadczone przez podmioty gospodarcze (jednostki organizacyjne) na rzecz innych podmiotów gospodarczych (jednostek organizacyjnych) lub na rzecz ludności. PKWiU 2008 nie ma zastosowania do klasyfikowania czynności wewnątrzzakładowych.
Oznacza to, że projektowanie zegarków na potrzeby własnej wytwórczości, według których to projektów wytwórca sam ma zamiar te zegarki wytwarzać, a następnie sprzedawać w żadnym wypadku nie może zostać uznane za świadczenie usług, a więc sklasyfikowane jako działalność w zakresie specjalistycznego projektowania kod 74.10. Z i tym samy wyłączone z opodatkowania ryczałtowego. Oczywiście Autor sugeruje złożenie wniosku o wydanie interpretacji statystycznej w tym zakresie.
Natomiast co się tyczy drugiego pytania, to znajdą zastosowanie przepisy ustawy dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p.d.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 u.z.p.d. działalność wytwórcza oznacza działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika
Tak więc gdy podatnik będzie sprzedawał swoje wyroby (zegarki), w tym równi przez internet (Ustawodawca nie wprowadził tu żadnego zróżnicowania ze względu na taką formę sprzedaży), to wówczas jego działalność nadal będzie dla potrzeb u.z.p.d. uznawana za działalność wytwórczą i w konsekwencji opodatkowana jak działalność wytwórcza.
Projektowanie zegarków na potrzeby własnej wytwórczości zegarków według tych projektów nie jest świadczeniem usług projektowych i w konsekwencji nie powoduje wyłączenia z opodatkowania ryczałtem.
Sprzedaż własnych wyrobów – w przedmiotowej sprawie zegarków – jest dla potrzeb opodatkowania ryczałtem nadal traktowana jako działalność wytwórcza i w konsekwencji jak taka działalność opodatkowana ryczałtem. Jednocześnie Autor sugeruje złożenie wniosku o wydanie interpretacji statystycznej w tym zakresie.