Odpowiedź: przy sprzedaży przedsiębiorstwa podatnik zobowiązany będzie zastosować stawkę 3% w przypadku zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku o których mowa w art. 22d ust. 1 (...) – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f u.z.p.d., natomiast 10% stawkę podatku Wnioskodawca zobowiązany będzie zastosować od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 12 ust. 10 u.z.p.d.

Uzasadnienie: zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f) ustawy z dnia 20 listopada 1996 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodu z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Z kolei w myśl art. 12 ust. 10 u.z.p.d. w przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

1) środkami trwałymi,

2) składnikami majątku, które nie zostały zaliczone do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania krótszy niż 1 rok, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500,00 zł,

3) wartościami niematerialnymi i prawnymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w pkt 2 oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, nieujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej - bez względu na okres ich nabycia- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10% uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W świetle powyższych regulacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 stycznia 2008 r. nr IPPB1/415-391/07-2/ES uznał, że przy sprzedaży przedsiębiorstwa przez osobę rozliczającą się z podatku dochodowego na zasadach zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych właściwe będzie zastosowanie następujących stawek ryczałtu w stosunku do:

- rzeczy ruchomych składników majątku trwałego - 3%,

-wyposażenia - 3%, towarów handlowych - 3%,

-towarów wyprodukowanych przez podatnika - 5,5%,

- nieruchomości - 10%, nazwy przedsiębiorstwa (firmy) - 10%

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 20 kwietnia 2011 r. ILPB1/415-60/10-5/IM, który uznał, że przy sprzedaży przedsiębiorstwa podatnik zobowiązany będzie zastosować stawkę 3% w przypadku zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku o których mowa w art. 22d ust. 1 (...) – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast 10% stawkę podatku Wnioskodawca zobowiązany będzie zastosować od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 12 ust. 10 cytowanej ustawy.

Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym