Odpowiedź: sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawsze jest wykazywana w treści deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Dotyczy to również sprzedaży na rzecz takich osób, która jest dokumentowana wyłącznie dowodami wewnętrznymi (tj. sprzedaży, która nie jest dokumentowana fakturami ani paragonami).

Uzasadnienie: obowiązek składania deklaracji VAT wynika z przepisów art. 99 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Przepisy te, między innymi, zawierają upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia wzorów deklaracji VAT (zob. art. 99 ust. 14-14b u.p.t.u.). Na podstawie jednego z tych upoważnień Minister Finansów określił wzory deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
Ze wzorów tych (jak również z objaśnień do nich, ani z żadnych innych przepisów) nie wynika, aby jakikolwiek rodzaj sprzedaży podatników mógł być pomijany w treści deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. W konsekwencji sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zawsze jest wykazywana w treści tych deklaracji. Dotyczy to również sprzedaży na rzecz takich osób, która jest dokumentowana wyłącznie dowodami wewnętrznymi (tj. sprzedaży, która nie jest dokumentowana fakturami ani paragonami).