Nowe rozporządzenie zostało wydane 4 listopada 2014 r. i obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. – w tym okresie obowiązują również zwolnienia zapisane w nowym rozporządzeniu.

Czytaj: Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników od 2015 r.

W nowym stanie prawnym zabrakło dotychczasowego pkt 34 poprzedniego rozporządzenia wykonawczego, zgodnie z którym zwolnione było świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie były spełnione następujące warunki:
• każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika było dokumentowane fakturą, w której były zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
• liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.
Podobnie, w nowym rozporządzeniu minister nie umieścił dotychczasowego pkt 43, według którego nie trzeba było rejestrować w kasie sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
 
Sprawdź, jakie zmiany w prawie czekają przedsiębiorców w 2015 r.
 
Zaznaczyć jednak należy, że akurat brak takiego zwolnienia nie powinien w znaczący sposób pogorszyć sytuacji podatników. Cały czas zwolnione od kasy jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
W załączniku do rozporządzenia zapisane zostały nowe pozycje:
– poz. 23 - Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b u.p.t.u., oraz
– poz. 24 - Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 u.p.t.u.
Zaznaczyć jednak należy, że takie zwolnienia są stosowane jedynie wówczas gdy podatnik świadczy również usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a u.p.t.u.
W tym miejscu konieczna jest pewna dygresja. Uwzględniając treść definicji powyższych pojęć, a w szczególności to, że zaliczenie usługi do jednej kategorii automatycznie wyklucza ją z dwóch pozostałych kategorii, wątpliwości musi budzić, że prawodawca uzależnia stosowanie zwolnień wobec usług nadawczych i elektronicznych od tego, czy podatnik wykonuje jednocześnie usługi telekomunikacyjne. Problem w tym, że każdy z rodzajów świadczeń może być odrębnie wykonywany i pytanie, czy podatnik może zastosować zwolnienie od kasy, jeżeli świadczy usługi tylko z jednej kategorii.
W załączniku do nowego rozporządzenia minister finansów zmodyfikował nieco zakres zwolnienia dotyczącego usług notarialnych (nowe poz. 28, poprzednio pkt 26). Obecnie od stosowania kasy zwolnione są czynności notarialne. Dzięki takiej zmianie, nie powinno być wątpliwości co do tego, że zwolnione są zarówno świadczenia wykonywana osobiście przez notariusza, jak również przez zastępcę lub aplikanta notarialnego.
Całkowitą nowością jest zwolnienie dotyczące transakcji dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Tutaj może jednak w praktyce pojawić się wątpliwość, czy dotyczy to wyłącznie środków trwałych podlegających amortyzacji, czy wszystkich (tj. o wartości powyżej 3500 zł oraz środków trwałych niepodlegających amortyzacji, np. dzieła sztuki).
Zwolnienie dotyczące zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może być zastosowane jedynie pod warunkiem, że transakcja zostanie udokumentowana fakturą (podobnie jak w przypadku świadczeń z poz. 21, 26 i 27 załącznika - w pewnym uproszczeniu, związanych z nieruchomościami).
W nowym rozporządzeniu prawodawca nieco ogólniej zdefiniował wyłączenie prawa do stosowania zwolnień w przypadku dostawy nośników danych. Od 2015 r. wskazane będzie na zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych. Oprócz tego podatnik nie może zastosować zwolnień jeżeli zajmuje się dostawą perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.
Co ważne, zwolnienia nie mają zastosowania nawet wówczas, gdy nabywcami są np. pracownicy podatnika (tak jak np. w przypadku paliwa czy alkoholu).
 
 
Od 2015 r. poszerzona jest lista usług, których wykonywanie wyłącza prawo do stosowania wszelkich zwolnień z obowiązku stosowania kasy rejestrującej (lista negatywna).
Na takiej liście znajdą się:
• naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
• w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
• w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
• prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (notarialne),
• doradztwa podatkowego,
• związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
• fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.
Inaczej niż to jest w przypadku towarów pozbawiających prawa do zwolnień, każda z wymienionych powyżej usług nie będzie skutkowała obowiązkiem zastosowania kasy, jeżeli:
• jest świadczona przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali;
• jest świadczona w warunkach tzw. refakturowania, tzn. podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
Oprócz tego, zwolnione od kasy są jednak usługi związane wyżywieniem, które korzystają ze zwolnienia, jeżeli są świadczone na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia – czyli przez stołówki w placówkach oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze) prowadzone przez te placówki, udostępniane wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.
Podkreślić trzeba, że wyłączenie dotyczy wszystkich usług prawniczych (z wyłączeniem notarialnych) bez względu na świadczącego (czyli nie tylko przez adwokatów i radców prawnych).
W przypadku usług doradztwa podatkowego problem mogą mieć księgowi. Jeżeli wykonają dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych: usługi polegające np. na sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracja podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.
(...)
 
Czytaj więcej: Kompas Księgowo-Kadrowy