W dniach 23-24 czerwca 2015 r., na zaproszenie Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), w Ministerstwie Finansów odbyło się XV posiedzenie Europejskiej Grupy Kontroli Badań (ang. European Audit Inspection Group - EAIG), w którym uczestniczyło 60 ekspertów z 29 europejskich organów nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy posiedzenie EAIG zostało zorganizowane w Polsce.

W trakcie otwarcia posiedzenia Przewodnicząca KNA, wiceminister finansów, Dorota Podedworna-Tarnowska w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie EAIG jako platformy współpracy przyczyniającej się do wzrostu jakości usług biegłych rewidentów i firm audytorskich. Zwróciła również uwagę na wspólne wyzwania związane z implementacją unijnej reformy audytu.

W trakcie dwudniowego posiedzenia omówiono m.in. rezultaty i dalsze działania w zakresie Wspólnej Metodologii Kontroli Badania (ang. Common Audit Inspection Methodology - CAIM) opracowanej w ramach EAIG, kwestie związane z komunikacją organów nadzoru z komitetami audytu działającymi w spółkach oraz wyzwania i zmiany wynikające z implementacji przepisów prawa UE w ramach tzw. reformy audytu, która zacznie obowiązywać od czerwca 2016 r. (dotyczy to zmienionej dyrektywy 2006/43/WE i nowego rozporządzenia UE 567/2014). W drugim dniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami globalnych struktur firmy audytorskiej Deloitte w celu omówienia podejmowanych przez tę firmę działań w zakresie wzrostu jakości świadczonych usług rewizji finansowej.

Grupa EAIG działa od 2011 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele organów nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskim z państw członkowskich UE oraz Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Komisja Europejska posiada status obserwatora. Posiedzenia grupy odbywają się rotacyjnie w różnych państwach członkowskich grupy.

Celem EAIG jest przede wszystkim wymiana doświadczeń i zapewnienie spójności działań w ramach prowadzonych w poszczególnych państwach kontroli firm audytorskich.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 1 lipca 2015 r.