Czy wszystkie odpady z grupy 20 - odpady komunalne są zwolnione z badań?
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, podstawową charakterystykę dla odpadów komunalnych sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w ww. przepisach.

Rozporządzenie nie precyzuje, których odpadów z grupy odpadów komunalnych zwolnienie to dotyczy, zatem należy wnioskować, że obejmuje ono wszystkie odpady spełniające kryteria definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Odpady komunalne, obejmują odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., klasyfikuje się do grupy 20.

Reasumując, należy sądzić, że zwolnienie z wykonywania badań obejmuje wszystkie odpady komunalne sklasyfikowane w grupie 20.