W sprawozdaniach finansowych spółki Komisja Nadzoru Finansowego dopatrzyła się naruszeń Międzynarodowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej.

Tym samym KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę budowlaną Intakus karę pieniężną w wysokości 30 tys. zł za "nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej".

Źródło: PAP