Pytanie:
Zajmujemy się przetwarzaniem papieru w wyniku, czego powstają odpady 03 03 08, 03 03 07, ścinki papieru. Czy spalanie takiego odpadu w instalacji - kotłowni będącej wyposażeniem zakładu, która ogrzewa pomieszczenia biurowe - wymaga uzyskania pozwolenia?

Odpowiedź:
Wymóg uzyskania pozwolenia bądź dokonania zgłoszenia instalacji jest określony w art. 180 pkt 1 oraz art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

W takim przypadku w pierwszej kolejności należy poddać analizie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p.

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia w przypadku instalacji określonych w załączniku do r.w.g.p.p. (§ 1 ust. 1 r.w.g.p.p.). W załączniku do r.w.g.p.p. nie wskazano instalacji spalającej (przekształcającej termicznie) odpady, a za takie należy uznać opisany w pytaniu papier. Odpady papieru nie są wskazane jako biomasa w art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., a więc ich spalania dotyczą przepisy odnoszące się do termicznego przekształcania odpadów.

W art. 155 u.o. wskazano, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 u.o. (art. 31 u.o. danej sytuacji nie dotyczy).

Jeżeli tak, to zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546) - dalej r.s.e.i. - określa się dla ich spalania standardy emisyjne i nie dotyczą ich zwolnienia z obowiązku posiadania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza wskazane w § 1 ust. 2 i 3 r.w.g.p.p.

Mając powyższe na uwadze, nie znajduję podstawy do zwolnienia opisanej w pytaniu instalacji, w przypadku spalania odpadów papieru, z obowiązku uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Rozumiem, że chodzi o stałe spalanie wytwarzanych odpadów papieru prowadzone w ramach codziennej eksploatacji kotłowni (a nie np. wykorzystanie do rozpalania).