Senatorowie za ułatwieniami dla Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji

W czasie zakończonego właśnie 24. posiedzenia Senat poparł uchwaloną w dniu 12 grudnia ustawę o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja ustaw ma na celu uelastycznienie Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) i przyspieszenie wydatkowania środków ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji gazów cieplarnianych na mocy protokołu z Kioto z 1997 r., zgromadzonych na rachunku klimatycznym.

Protokół z Kioto zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z ochroną klimatu. Nowelizacja powinna przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót tymi prawami.

Służyć temu mają:

- wprowadzenie mechanizmu refinansowania kosztów projektów zrealizowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) środkami z rachunku klimatycznego - a zatem z przychodów ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU);

- uelastycznienie procesu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym, w tym zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec beneficjentów;

- uproszczenie zasad monitorowania projektów oraz raportowania informacji dotyczących wydatkowanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych, co przyczyni się do przyspieszenia wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku klimatycznym.

Łączna kwota, jaką Polska zarobiła na sprzedaży jednostek AAU w ramach 10 transakcji to blisko 780 mln zł (195 mln euro).

W roku 2013 planowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejne nabory projektów w obszarach termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz po raz pierwszy w ramach GIS - energooszczędne oświetlenie ulic oraz transport publiczny przyjazny środowisku. Łączna alokacja wsparcia w postaci dotacji na ww. obszary wsparcia wyniesie ok. 320 mln zł. Ponadto Fundusz planuje udostępnić beneficjentom pożyczki na pokrycie wkładu własnego.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, www.senat.gov.pl stan z dnia 21 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.