Za podjęciem uchwały głosowało 58 senatorów, 24 było przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu.

Jak tłumaczył w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu senackiej komisji gospodarki wiceminister transportu Janusz Żbik, nowelizacja doprecyzowuje przepisy obecnej ustawy. "Chodzi tu o wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących terminu, w którym projekt planu powinien być wyłożony oraz możliwości składania uwag" - dodał.

Zaproponowana przez wyższą izbę parlamentu poprawka legislacyjna doprecyzowuje, że za wniesione na piśmie uwagi do projektu planu miejscowego uważa się także uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Według biura legislacyjnego Senatu znowelizowana przez Sejm ustawa nie wskazywała wprost tych trzech metod, a tylko tę mówiącą o bezpiecznym podpisie elektronicznym. 

mick/ amac/ mhr/