Konieczność uchwalenia wojewódzkich planów gospodarowania odpadami komunalnymi nałożyła na regionalne samorządy województw ustawa o zachowaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie w styczniu tego roku. Według jej zapisów, gminy mają do lipca 2013 r. mają czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami.

Ustawa nałożyła m.in. na gminy obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas o wyborze odbiorców odpadów decydowali właściciele, teraz ten wybór należy do gmin. Obecnie gminy przygotowują przetargi na wybór pojedynczych podmiotów świadczących usługi na całym ich terenie, a w przypadku większych gmin - na określonym obszarze.

Jak wyjaśnił p.o. dyrektora wydziału ochrony środowiska urzędu marszałkowskiego Wojciech Cierpiał, swoje strategie odbioru i zagospodarowania odpadów gminy powinny opracować na podstawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Podmioty, które na zlecenie gmin będą wywozić odpady, będą musiały je wozić do wskazanych w planach wojewódzkich instalacji zagospodarowania odpadów regionalnych.

„Instalacje te wchodzą w skład regionów. Podział województwa na regiony jest w kompetencji województwa” – wskazał Cierpiał.

„To bardzo ważna uchwała, na którą czekają samorządy i nie tylko samorządy w całym województwie od dłuższego czasu. Sprawa wiązała się z bardzo dużymi konfliktami pomiędzy samorządami – musieliśmy na swój sposób godzić te różne racje” – powiedział w piątek marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz.

Plan zagospodarowania odpadów komunalnych dla woj. śląskiego podzielił ostatecznie region na cztery regiony gospodarowania odpadami. W każdym z nich wskazano instalacje „regionalne”, które będą odbierać śmieci oraz „rezerwowe” - uruchamiane na wypadek braku możliwości działania zakładów podstawowych.

W skład regionu I wchodzą Częstochowa oraz powiaty częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski i większość zawierciańskiego. Region II tworzą miasta aglomeracji katowickiej, pozostała część powiatu zawierciańskiego, oraz powiaty tarnogórski, będziński i większość gliwickiego. Region III to m.in. większa część powiatu mikołowskiego, fragmenty gliwickiego i pszczyńskiego oraz powiaty rybnicki, raciborski, wodzisławski i cieszyński. Region IV to Bielsko-Biała, część powiatu pszczyńskiego oraz powiaty bieruńsko-lędziński, bielski i żywiecki. Miasto Jaworzno wejdzie w skład regionu tworzonego przez sąsiednie samorządy woj. małopolskiego.

Istniejące instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. instalacje MBP) o statucie „regionalnym” działają w Katowicach, Knurowie, Bielsku-Białej i Częstochowie - wraz ze składowiskami regionalnymi w Knurowie, Bielsku-Białej i Częstochowie. Wskazane w planie regionalne instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów to kompostownie w Rybniku oraz w Żywcu. (PAP)

mtb/ je/