Ustawa zakłada możliwość zwracania się przez mikro, małe i średnie firmy, które pracowały przy budowie autostrad, a nie otrzymały zapłaty za zrealizowane i odebrane prace, do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor będzie mógł wypłacić firmom pieniądze z Krajowego Funduszu Drogowego, a później będzie je odzyskiwał od wykonawców, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec podwykonawców.

Ustawa znajdzie zastosowanie zarówno do przedsiębiorców realizujących roboty budowlane, jak i dostarczycieli towarów czy usługodawców. Propozycja ustawy została opracowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy udziale podwykonawców. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa 4 lipca będzie przedmiotem obrad w Senacie.

Źródło: www.transport.gov.pl