W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 2014-2020, zaistniała konieczność dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności.

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów operacyjnych wspófinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w ten proces, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące: rozliczeń z Komisją Europejską i monitorowania efektów realizowanych projektów, kontroli, audytu, nieprawidłowości i korekt finansowych, pomocy publicznej, zasad wdrażania instrumentów zwrotnych, systemu wyboru projektów i procedury odwoławczej.

Uwzględnia także nowe zasady realizacji polityki spójności 2014-2020 określone przepisami unijnymi, w tym:
- przeniesienie z poziomu Komisji Europejskiej na poziom państwa członkowskiego kompetencji w zakresie oceny zgodności systemów zarządzania i kontroli programów z wymogami unijnymi (proces desygnacji instytucji, którym powierzono funkcje w procesie realizacji programu);
- wprowadzenie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT);
- modyfikację zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020 znajduje się na stronie Ministerstwa.

(www.mir.gov.pl)