Rada Ministrów przyjęła 8 lipca br. założenia do projektu ustawy o odpadach, stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, czyli podstawowego aktu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.

Dyrektywa ustanawia nowe cele w gospodarce odpadami. Pierwszym z nich jest obowiązek wprowadzenia do 2015 r. selektywnej zbiórki odpadów - przynajmniej w odniesieniu do papieru, metalu, plastiku i szkła. Do 2020 roku powinno zwiększyć się wagowo do 50% przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem, że te strumienie odpadów są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Do tego samego roku powinno być również zwiększone wagowo do minimum 70% przygotowanie do ponownego wykorzystania, recyklingu i innych sposobów odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Projekt wprowadza nowe definicje, takie jak: bioodpady, sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), przetwarzanie jak również określa procedurę umożliwiającą uznanie przedmiotów lub substancji za produkty uboczne oraz wskazującą, kiedy dana substancja traci status odpadu. Ponadto szerzej opisane zostały sposoby postępowania z odpadami poprzez dodanie działań polegających na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia.Zmiany w przepisach nowej ustawy o odpadach wpływać będą przede wszystkim na działania podmiotów operujących w sektorze gospodarki odpadami, a także organów administracji, prowadzących postępowania administracyjne na mocy przepisów ustawy o odpadach