Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez:

- rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą;

- eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk górniczych;

- monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji lub pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Więcej informacji: www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,943,fundusze-na-zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobycia-kopalin.html

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 18 stycznia 2017 r.