Zdaniem projektodawców, wraz ze wzrostem znaczenia podwykonawstwa oraz uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorców w realizacji zamówień publicznych obecnie obowiązujące regulacje są niewystarczające. Obecnie przepisy Pzp w dużej mierze odsyłają do Kodeksu cywilnego, natomiast pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące podwykonawstwa wskazują na konieczność zwrócenia większej uwagi na kwestie z tym związane w przepisach ustawy Pzp.

Jedną z najważniejszych jest kwestia regulowania należności za świadczenia podwykonawców. Przyjęte w projekcie nowe rozwiązania mają nie tylko zagwarantować terminową i pełną wypłatę wynagrodzenia, ale także zapewnić bezpieczeństwo prawidłowej realizacji zamówień publicznych oraz ograniczyć ryzyko pojawiania się sporów na tym etapie. Podwykonawcy będą także mogli zwrócić się do zamawiającego o bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia w sytuacji, gdy wykonawca będzie się od tego obowiązku uchylał.

Istotnym novum wprowadzanym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizacji zamówienia będzie umożliwienie zamawiającemu określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) warunków dotyczących podwykonawstwa, jak również warunków dotyczących samych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo. Poszerzona wiedza zamawiającego, dotycząca podmiotów mających brać udział w realizacji zamówienia ma istotnie ograniczyć ryzyko występowania zachowań antykonkurencyjnych. Oprócz zwiększonej ochrony osoby zamawiającego, nowelizacja zakłada także zwiększoną ochronę samych podwykonawców w stosunku do obecnych uregulowań Kodeksu cywilnego, którą zostaną objęci nie tylko podwykonawcy świadczący roboty budowlane, ale także Ci, którzy świadczą dostawy i usługi.